Loading...
vru

“ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ บุคลากรที่เข้ารับรายงานตัวและปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ณ ห้องรับรอง3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *