Loading...
vru

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการควบคุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ  ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “คณะกรรมการควบคุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์”  ณ  ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *