Loading...
vru

ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและผู้ฝึกสอนขอพรจากอธิการบดี”ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31″

วันที่ 11 พ.ค. 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวให้โอวาทให้พร ทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง และผู้ฝึกสอน ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 13-22 พ.ค. 2565 ที่ประเทศเวียดนาม  ณ  สนามวอลเลย์บอลชายหาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#วไลยอลงกรณ์ #valaya #vru #มรวอ.

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *