Loading...
vru

ประชุมคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยอธิการบดี และคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *