Loading...
vru

“ศิลปะในการเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling archives)”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ศิลปะในการเล่าเรื่องให้โดนใจ (Storytelling archives)” ณ Uni Learning Center  ชั้น 1  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *