Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ.) ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *