Loading...
vru

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social media and online performance for teaching

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social media and online performance for teaching  ณ  ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *