Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 4

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการ หมวดที่ 4 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อมูลการรายงานฯ EdPEx  ณ  ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี ศรีนครินทร์ และระบบออนไลนน์
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *