Loading...
Latest news
vru

“ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนด้วย Microsoft Teams รุ่น 1”

วันที่ 16 มิถุนายน 2565
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม”ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนด้วย Microsoft Teams รุ่น 1 ” โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่ 16 – 17  มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีคุณนรินทร บุญแร่  Presales Microsoft Product บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายการทำ Work Shop ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *