Loading...
Latest news
vru

“พิธีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ สถาบัน Kanai Educational Institution จากประเทศญี่ปุ่น”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ สถาบัน Kanai Educational Institution จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ลงนามร่วม คือ Dr. Ken KANAI (เคน คาไน) Kanai Educational Institution, Chairman of the Board of Trustees ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *