Loading...
vru

คณะศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) จากมหาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วันที่ 14 พฤศจิกายน  2565
ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) และการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) จากมหาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *