Loading...
vru

“การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *