Loading...
vru

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30น.
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *