Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2565  ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *