Loading...
vru

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *