Loading...
vru

“ประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบ”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสาร พิจารณากลั่นกรองความดีความชอบเพื่อรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ  ห้องSLB603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *