Loading...
vru

การจัดการความสุขและนักสร้างสุข “Happiness Developer”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและดำเนินการจัดการความสุขและนักสร้างสุข “Happiness Developer”  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์  ณ ห้องประชุมSLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *