Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12”

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุม สสร 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการวิชาการ
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *