Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7 /2565

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 7 /2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *