Loading...
vru

ประชุมปรึกษาหารือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และกองทัพอากาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทย
สำหรับนายทหารต่างประเทศ   ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *