Loading...
vru

การประกวดแข่งขันวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน 5th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022

วันที่ 3 ธันวาคม 2565
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน 5th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022  ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Vision #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *