Loading...
vru

กิจกรรม HUSO@VRU OPEN HOUSE ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2565

กิจกรรม HUSO@VRU OPEN HOUSE ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *