Loading...
vru

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่”

วันที่ 27 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่”เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ Portfolio 1/2 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *