Loading...
vru

ประชุมหารือการผลิต”การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)”

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือ การผลิต”การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)” กับอาจารย์จากคณะต่างๆ

ณ ชั้น 3 ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี
บรรยากาศการประชุม
บรรยากาศการประชุม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *