Loading...
Uncategorized

“การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

วันที่ 22  มีนาคม 2566

นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี โดยมีผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ ได้แสดงวิสัยทัศน์ ในกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านระบบออนไลน์

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *