Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้

วันที่ 23 มีนาคม 2566
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Excellence KM Education Center : KMEd)  ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *