Loading...
Uncategorized

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *