Loading...
Uncategorized

“โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 “

“โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ”

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *