Loading...
Uncategorized

“การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานบ่มเพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่1/2563”

“การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานบ่มเพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่1/2563”

วันพุธที่ 22 ม.ค.2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้วอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานบ่มเพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่1/2563 ณ เพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *