Loading...
vru

“ประชุมรับทราบข้อปฏิบัติการต่อสัญญาจ้าง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4”

วันที่ 28 มกราคม 2563

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายถึง “ข้อปฏิบัติการต่อสัญญาจ้าง ระยะที่ 3 และระยะที่ 4” และแนวทาง เกณฑ์การผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *