Loading...
Uncategorized

“จัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABC”

“จัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABC”

วันที่ 29 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกิจกรรมจัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *