Loading...
vru

“บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้ระบบ e-Graduate VRU และการใช้ระบบ iThesis”

“บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้ระบบ e-Graduate VRUและการใช้ระบบ iThesis”

วันที่ 29 มกราคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้ระบบ e-Graduate VRU และการใช้ระบบ iThesis สำหรับประธานหลักสูตรต่างๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคาร 6 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์

บรรยากาศการอบรม
บรรยากาศการอบรม
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *