Loading...
vru

“เตรียมความพร้อมงานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563”

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

อ.ไชย มีหนองหว้า  รองอธิการ พร้อมด้วย อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี  ผศ.ละเอียด ขจรภัย อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์ ช่างภาพจากหน่วยงาน คณะ และงานสื่อสารองค์กรแลการตลาด”ประชุมเตรียมความพร้อมการ”เตรียมความพร้อม งานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563″ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องเจ้าฟ้า  ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *