Loading...
Uncategorized

“การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2563 “

 

“การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2563 ”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *