Loading...
vru

“รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี นำคณะอาจารย์ ร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม”

“รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี นำคณะอาจารย์ ร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม”

วันที่ 31 มกราคม 2563  รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ์,อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ,อาจารย์วัสส์พร จิโรจพันธุ์ และนางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Cr.ภาพประกอบ : น.ส.วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์