Loading...
Uncategorized

“การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563”

“การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 31 มกราคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่มอบหมาย ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *