Loading...
vru

“การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research)”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research)” ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *