Loading...
vru

“โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ วไลยอลงกรณ์ จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และลูกจ้างประจำ   ดำเนินการตรวจโดยคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *