Loading...
vru

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP )”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP ) ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ ห้อง จงกลนี ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *