Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563″

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว  อธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563 “เพื่อเตรียมความพร้อม”

ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุม สสร 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *