Loading...
vru

“นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิด “นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า”
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *