Loading...
vru

“ตลาดผ้าขาวม้าหลากสีของดีชุมชน”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ตลาดผ้าขาวม้าหลากสีของดีชุมชน” ณ หน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *