Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex”

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *