Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563

นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ  เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *