Loading...
vru

“Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Technology”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “Wine Studies Zbasic Knowledge and Intensive Technology” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *