Loading...
vru

“ทำอย่างไร เมื่อหัวใจเจอวิกฤต”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีวิต “ทำอย่างไร เมื่อหัวใจเจอวิกฤต”  ณ   ห้องประชุมราชนครินทร์ชั้น 5  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *