Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานTORโปรแกรมระบบบริการการศึกษา”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานTORโปรแกรมระบบบริการการศึกษา”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการกำหนดขอบเขตของงานTORโปรแกรมระบบบริการการศึกษา และส่วนต่อขยายอื่นๆ ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *