Loading...
vru

“การติดตามปัญหาการเบิกจ่ายเงิน”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี  เป็นประธานการประชุม “การติดตามปัญหาการเบิกจ่ายเงิน” ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *