Loading...
vru

“วิธีการคิดเพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ (Design Thinking for learning outcome)”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว  อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการคิดเพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ (Design Thinking for learning outcome)” ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *