Loading...
vru

“การประชุม ติดตามความก้าวหน้าของการทำงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563”

“การประชุม ติดตามความก้าวหน้าของการทำงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าของการทำงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *